Các lỗi khi thực thi VBA

vbano1

SMod
Thành viên BQT
27. Object là cần thiết (Mã lỗi: 424)
Hãy xem đoạn code dưới đây:
Mã:
Sub Sample1()
  Dim Target As Variant
  Target = Range("A1")
  Target.Value = 100
End Sub
Chương trình trên sẽ gặp lỗi 424.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Biến Target ta khai báo là Variant. Tuy nhiên khi thực hiện phép gán = Range("A1") thì lúc này phải hiểu Target là một đối tượng (Object). Do đó không thể thực hiện phép gán như vậy, mà phải có Set.
Do đó code trên cần phải sửa lại là:
Mã:
Sub Sample2()
  Dim Target As Variant
  Set Target = Range("A1")
  Target.Value = 100
End Sub
Nguồn tham khảo:
 
Top