[VB.NET] MessageBox

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Thấy hàm msgbox của VBA mang sang VB.NET vẫn dùng được. Nhưng coi chương trình mọi người viết thường dùng :
Mã:
'Imports System.Windows.Forms

'Hiển thị hộp thoại thông báo
MessageBox.Show("Bạn hãy nhập số", _
        "Tiêu đề thông báo lỗi", _
        MessageBoxButtons.OK, _
        MessageBoxIcon.Error)
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Nguồn :
 
 • Like
Reactions: CRV

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Thông báo xác nhận :
Mã:
'Hiện thông báo xác nhận
    Dim result As DialogResult = MessageBox.Show("Nội dung câu hỏi?",
                       "Tiêu đề",
                       MessageBoxButtons.YesNoCancel,
                       MessageBoxIcon.Exclamation,
                       MessageBoxDefaultButton.Button2)

    'Người dùng ấn nút
    If result = DialogResult.Yes Then
      'Đã ấn Yes
      MsgBox("Yes")
    ElseIf result = DialogResult.No Then
      'Ấn No
      MsgBox("No")
    ElseIf result = DialogResult.Cancel Then
      'Ấn Cancel
      MsgBox("Không làm gì, hủy bỏ")
    End If
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Thông báo trên có 3 nút bấm và chế độ mặc định là đang trỏ về nút bấm thứ 2.

Chủng loại ButtonCode minh họa-diễn giảiHình minh họa
OK
Mã:
MessageBox.Show("Nội dung thông báo",
            "Tiêu đề",
            MessageBoxButtons.OK)
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm
OKCancel
Mã:
Dim result As DialogResult = MessageBox.Show("Nội dung thông báo",
            "Tiêu đề",
            MessageBoxButtons.OKCancel)
    If result = 1 Then
      MsgBox("OK")
    Else
      MsgBox("Cancel")
    End If
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm
AbortRetryIgnore
Mã:
Dim result As DialogResult = MessageBox.Show("Nội dung thông báo",
            "Tiêu đề",
            MessageBoxButtons.AbortRetryIgnore)

    If result = 3 Then
      MsgBox("Dừng giữa chừng")
    ElseIf result = 4 Then
      MsgBox("Làm lại")
    Else
      '=5
      MsgBox("Phớt lờ")
    End If
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm
YesNoCancel
Các bạn tự thay bằng msgbox(cstr(result)) để kiểm nghiệm các kết quả khác nhau với mỗi nút bấm.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm
YesNo
Các bạn tự thay bằng msgbox(cstr(result)) để kiểm nghiệm các kết quả khác nhau với mỗi nút bấm.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm
RetryCancelLàm lại hoặc hủy
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm
 
T

thanhphong

Guest
Icon của nút bấm (MessageBoxIcon) :
Các kiểu của MessageBoxIconGiải thíchHình minh họa
NoneKhông hiển thị icon
HandThường dùng với lỗi hệ thống, khi đó sẽ có âm thanh vang lên.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm
QuestionCâu hỏi xác nhận, thường cũng sẽ có âm thanh vang lên khi xuất hiện thông báo. (Xác nhận trên win 10 không thấy có âm thanh vang lên)
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm
ExclamationCảnh báo. Có âm thanh cảnh báo vang lên.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm
AsteriskThông tin thông báo. Có âm thanh vang lên.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm
StopGiống với Hand
ErrorGiống với Hand
WarningGiống với Exclamation
InformationGiống với Asterisk
 
Top