[VB.NET]How to add an event on tabcontrol each tabpages

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Nội dung: TabControl1 có hai page.
Tôi muốn có xử lý code riêng cho từng page.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

VB.NET:
Private Sub TabControl1_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles TabControl1.SelectedIndexChanged

    If (TabControl1.SelectedTab.Name = "TabPage2") Then
      MsgBox("Ok2")

    End If
End Sub
 
Top