Tự động tô màu keyword VBA trên PowerPoint

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Trong quá trình xây dựng bài giảng VBA, tôi muốn tô màu các keyword VBA có trong Slide.
Input:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Output:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Mã:
'Author: admin tuhocvba
'Website: tuhocvba.net
'Date: 24/9/2022
Sub tomaukeyword()
  Dim txt As String
  Dim n  As Long, i As Long, j As Long, k As Long
  Dim key As String, duoi As String, s As String
  Dim shp As Shape
  Dim brr As Variant, keyrr  As Variant
  
  brr = Array(".", " ", "(", Chr(10), Chr(13))
  
  n = ActiveWindow.Selection.SlideRange.SlideIndex
  
  Call napmang(keyrr)
  
  For Each shp In ActivePresentation.Slides(n).Shapes
    txt = shp.TextFrame.TextRange.Text
    For j = LBound(keyrr) To UBound(keyrr) Step 1
      key = keyrr(j)
      For i = LBound(brr) To UBound(brr) Step 1
        duoi = CStr(brr(i))
        s = key & duoi
        k = 0
        Do
          k = InStr(k + 1, txt, s, vbBinaryCompare)
          If k > 0 Then
            shp.TextFrame.TextRange.Characters(k, Len(key)).Font.Color.RGB = RGB(0, 0, 255)
            'k la ky tu bat dau
            'Len(key) : so thu tu muon to mau
          Else
            k = InStr(k + 1, txt, key, vbBinaryCompare)
            If k + Len(key) - 1 = Len(txt) Then
              shp.TextFrame.TextRange.Characters(k, Len(key)).Font.Color.RGB = RGB(0, 0, 255)
              k = 0
            Else
              k = 0
            End If
          End If
        Loop Until k = 0
      Next i
    Next j
  Next shp
'  For Each shp In ActivePresentation.SlideMaster.Shapes
End Sub
Sub napmang(ByRef keyrr As Variant)
  keyrr = Array("Sub", "End Sub", "Dim", "As", "Private", "Public", _
          "Function", "End Function", "Long", "Integer", "String", "Variant", "For Each", _
          "For", "In", "LBound", "UBound", "Step", "If", "Then", "End If", "Else", "ElseIf", _
          "Do While", "Do", "Loop Until", "Loop", "Next", "Goto", "CStr", "To")
End Sub
 
Top