Thông tin ổ cứng-bảo mật code

Một số code dựa vào thông tin ổ cứng để kích hoạt chương trình VBA.
Ví dụ như BTPro.
Dưới đây là code mà các bạn có thể tham khảo:
Mã:
Sub vidu()
  Dim allHD() As String
  Dim Discos, Disco
 
  Set Discos = GetObject("winmgmts:\root\CIMV2").ExecQuery("SELECT * FROM Win32_PhysicalMedia")
  ReDim allHD(Discos.Count - 1) As String
  Dim tt As Byte
  tt = 0
  For Each Disco In Discos
    If Trim(Disco.SerialNumber) <> "" Then
      allHD(tt) = Trim(Disco.SerialNumber)
      tt = tt + 1
    End If
  Next
End Sub
 
Top