Thao tác với Excel bằng VB.NET

Để thao tác với Excel, bạn vào Reference tìm và tích chọn thư viện Microsoft Excel xx.x object library.
Cách đơn giản nhất là:
Mã:
Imports Microsoft.Office.Interop
Public Class Form1
  Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim ex As New Excel.Application
    Dim sh As Excel.Worksheet
    Dim wb As Excel.Workbook
    'Open file Excel
    wb = ex.Workbooks.Open(“C:\work\test1.xlsx”)
    sh = wb.Sheets(“THVBA”)
    MsgBox(sh.Range(“B2”).Value)
    ex.Quit()


  End Sub
End Class
Phương pháp chuẩn quy cách :
Mã:
Imports Microsoft.Office.Interop
Public Class Form1

  Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button2.Click
    Dim xlApp As Excel.Application = Nothing

    Dim xlBook As Excel.Workbook = Nothing
    Dim xlSheet As Excel.Worksheet = Nothing

    Dim xlBookWrite As Excel.Workbook = Nothing
    Dim xlSheetWrite As Excel.Worksheet = Nothing

    Try
      'Nếu Excel đã được khởi động rồi:
      xlApp = GetObject(, "Excel.Application")

    Catch ex As Exception

      'Nếu Excel chưa được khởi động :
      xlApp = CreateObject("Excel.Application")

    End Try

    xlApp.Visible = True
    xlBook = xlApp.Workbooks.Open(“C:\work\test1.xlsx”)
    xlSheet = xlBook.Sheets(“THVBA”)
    'MsgBox(xlSheet.Range(“B2”).Value)    xlSheet.Cells(1, 1).Value = "APP_Name"

    xlBook.Save()
    xlSheet.Close(False)


    MRComObject(xlSheet)
    MRComObject(xlBook)

    xlApp.Quit()
    MRComObject(xlApp)

    xlSheet = Nothing
    xlBook = Nothing

    xlApp = Nothing
  End Sub
  Private Sub MRComObject(ByVal objCom As Object) '

    Try
      System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(objCom)
    Catch ex As Exception
      objCom = Nothing
    Finally
      objCom = Nothing
    End Try

  End Sub
End Class
Nguồn :
Mã:
https://itecjapan.xsrv.jp/2020/02/15/vb-net-excel%E3%81%AE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%80%80%E3%81%9D%E3%81%AE1/
 
Top