Sử dụng ZXing.Net với VBA (COM Interop)

Kể từ phiên bản 0.16.0 ZXing.Net đã có thể dễ dàng sử dụng với VBA.
Để sử dụng ZXing.Net (phiên bản 0.16.0 trở lên), chúng ta cần có hai file zxing.dll, zxing.interop.dll
Link mã nguồn mở của ZXing.Net:
Bây giờ, hãy tạo một mô-đun mới trong dự án VBA của bạn và thêm một tham chiếu đến thành phần ZXing.Net.
Dưới đây là một số đoạn mã cho các tác vụ phổ biến nhất có thể được sử dụng trong mô-đun VBA:
Function Encode_To_QR_Code_To_File()
Dim writer As IBarcodeWriter
Dim qrCodeOptions As QrCodeEncodingOptions
Dim pixelDataResult As PixelData

Set qrCodeOptions = New QrCodeEncodingOptions
Set writer = New BarcodeWriter
writer.Format = BarcodeFormat_QR_CODE
Set writer.options = qrCodeOptions
qrCodeOptions.Height = 100
qrCodeOptions.Width = 100
qrCodeOptions.CharacterSet = "UTF-8"
qrCodeOptions.Margin = 10
qrCodeOptions.ErrorCorrection = ErrorCorrectionLevel_H

writer.WriteToFile "Test", "D:\interop_qrcode.png", ImageFileFormat_Png

Rem Or:

Set pixelDataResult = writer.Write("Test")

End Function
 

Euler

Administrator
Thành viên BQT
Bạn nên nói rõ là bạn đang muốn làm gì, ví dụ tạo QR Code.
Nếu ai đó đọc vô topic này, có lẽ không hiểu bạn đang viết gì.
 
Bạn nên nói rõ là bạn đang muốn làm gì, ví dụ tạo QR Code.
Nếu ai đó đọc vô topic này, có lẽ không hiểu bạn đang viết gì.
Mình viết hơi văn hơi bị dỡ. Là chia sẻ cho mọi người khi muốn sử dụng code tạo mã QR offline. Để ngẫm lại viết bổ sung. Cảm ơn admin.
 
Top