Replace "*"

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Chúng ta có bài toán như sau:
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Chúng ta mong muốn replace ký tự "*" chuyển thành "_" và chúng ta thực hiện bằng lệnh Ctr+H
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh


Excel hiểu "*" là ký tự bất kỳ và chúng ta thu được kết quả như sau:
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh


Đây là bài toán chúng ta cần giải quyết. Kết quả mà chúng ta mong muốn là:
Mã:
____abcdas____4
Chúng ta thay vì nhập "*", chúng ta nhập "~*" :
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh


Kết quả là:
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh


Kết luận:
Nếu tìm và thay thế ký tự ? thì nhập ~?. Nếu tìm và thay thế ký tự ~ thì nhập ~~. Nếu tìm và thay thế ký tự đại diện ~, ? hoặc * thì thêm vào trước chúng ký tự ~
 
Top