Object TextStream

giaiphapvba

Administrator
Thành viên BQT
TextStream là đối tượng để hiển thị file text. Sau đây xin giới thiệu các phương thức và thuộc tính của đối tượng này.

Thuộc tính:
 • AtEndOfLine : Trả về giá trị con trỏ trong nội dung file text. Nó sẽ trả về là True nếu con trỏ đang ở ngay vị trí kết thúc file.
 • AtEndOfStream : Trả về giá trị con trỏ trong nội dung file text. Nó sẽ trả về là True nếu con trỏ đang ở ngay vị trí kết thúc file. Tuy nhiên nó chỉ dùng đối với file ở chế độ chỉ đọc không cho chỉnh sửa. Nếu không sẽ phát sinh lỗi.
 • Column : Từ vị trí đầu dòng cho tới vị trí con trỏ là ký tự thứ bao nhiêu.
 • Line : Vị trí con trỏ đang đứng là vị trí dòng thứ bao nhiêu.

Phương thức:
Close: Đóng file text
Read : Đọc ký tự được chỉ định của file text
ReadAll: Đọc toàn bộ ký tự có trong file text
ReadLine: Đọc ký tự một dòng trong file text
Skip : Bỏ qua ký tự được chỉ định trong file text, không cho đọc.
SkipLine: Bỏ qua một dòng trong file text.
Write: Viết ký tự được chỉ định vào file text.
WriteBlankLines : Xuống dòng
WriteLine : Viết một dòng ký tự vào file text.

Topic này sẽ còn được cập nhật và có thể chỉnh sửa khi phát hiện có sai sót. Bản dịch này chỉ là thuần dịch mà chưa có kiểm chứng của người dịch, xin lưu ý.
Tham khảo:
 

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
AtEndOfLine : Trả về giá trị con trỏ trong nội dung file text. Nó sẽ trả về là True nếu con trỏ đang ở dòng cuối của file.
Mã:
Sub test72()
  Dim FSO As Object, buf As String
  Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  ''C:\Work\Sample.txt Kiem tra da duoc doc toi dong cuoi cua file hay chua
  With FSO.GetFile("C:\Work\Sample.txt").OpenAsTextStream
    buf = .ReadLine
    If .AtEndOfLine Then
      MsgBox "Da doc toi cuoi file"
    Else
      MsgBox "Chua doc toi cuoi file"
    End If
    .Close
  End With
  Set FSO = Nothing
End Sub
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Nguồn tham khảo và dịch:
 
Top