Mọi người giúp em ạ

VBA lưu file excel thành file PDF vùng cần lưu a1:i45; tên file tự động lấy từ hai ô chỉ định trong bảng. Nghĩa là dữ liệu ở ô chỉ định thay đổi tên file cũng thấy đổi theo. Trân trọng cảm ơn.
 

HUONGLIEN7214

Yêu THVBA
VBA lưu file excel thành file PDF vùng cần lưu a1:i45; tên file tự động lấy từ hai ô chỉ định trong bảng. Nghĩa là dữ liệu ở ô chỉ định thay đổi tên file cũng thấy đổi theo. Trân trọng cảm ơn.
Thử code này xem sao
Mã:
Option Explicit

Sub TaoFilePDFPX()
Dim folderpath As String
Dim Sh As Worksheet
Set Sh = Sheets("PX")

 folderpath = Sh.Range("H1").Value & Sh.Range("H2").Value
Sh.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=folderpath & Sh.[H3] & ".pdf", _
        openafterpublish:=False, ignoreprintareas:=False
End Sub
Bạn cần làm theo hướng dẫn
1/Bạn cần bôi đen vùng định chuyển thành file PDF sau đó vào thẻ Page Layout/ Chọn Printr Area/Chọn Set Print Area
2/ Thay đổi đường dẫn ở ô H1 cho phù họp và Chạy code ===> xem kết quả.
 
Thử code này xem sao
Mã:
Option Explicit

Sub TaoFilePDFPX()
Dim folderpath As String
Dim Sh As Worksheet
Set Sh = Sheets("PX")

folderpath = Sh.Range("H1").Value & Sh.Range("H2").Value
Sh.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=folderpath & Sh.[H3] & ".pdf", _
        openafterpublish:=False, ignoreprintareas:=False
End Sub
Bạn cần làm theo hướng dẫn
1/Bạn cần bôi đen vùng định chuyển thành file PDF sau đó vào thẻ Page Layout/ Chọn Printr Area/Chọn Set Print Area
2/ Thay đổi đường dẫn ở ô H1 cho phù họp và Chạy code ===> xem kết quả.
Cảm ơn bạn nhiều nhé
 

HUONGLIEN7214

Yêu THVBA
Mong bạn giải thích rõ hơn về ý nghĩa của Lệnh trên nhé. Mình cảm ơn nhiều. Tại vì mình mới làm quen với Vba.
Không hiểu sao diễn đàn này không cho post file nên nên tôi không làm thế nào để giúp bạn 1 cách căn kẽ hơn.
thôi thì sơ bộ thế này nhé:
Bước 1:đây là bước để lấy vùng dữ liệu của excel mà sau này sẽ là file PDF.
Bước 2:
Ở H1: là đường dẫn lưu file PDF mới được tạo. ví dụ là "C:\User\admin\Download\File PDF\"
Ở H2: là tên Folder con trong folder File PDF (ở H1) ví dụ "PX-Thang 3" (riêng chỗ H2 này sẽ có công thức được lấy tư E3. H2="PX-Thang " & Month(E3))
Ở H3: là tên file PDF sẽđươợcc tạo khi bạn chạy code. Ví dụ: tên file sau khi chạy code sẽ là "PX-ngày..." .ChỗH3 cũng được làm bằng công thức : H3="PX-ngay"& Day(E3).
Như vây là khi bạn thay đổi ngày tại E3 và chạy code thi ta sẽ thu đượcc 1 file PDF mới Có tên và đường dẫn đầy đủ là:
"C:\User\admin\Download\File PDF\PX-Thang 3\PX-ngay ....."
. Cách làm cụ thể.
1.Mở file Excel nên. Nhấn Alt+F11 sẽ hiện ra 1 cửa sổ(cửa sổ VBE)\ vào thẻ Insert\vào thẻ module và chép mã ở bài #2 vào.Thoát ra khỏi cửa sổ VBE
2.trở lại màn hình Excel . bạn vào thẻ Insert\chọn IIIlutrations\chọn 1 Shape và vẽ trên bảng tính. Phải chuột trên Shape vừa vẽ Chọn Assign Macro.
Từ bây giờ : bạn nhấn (click) vào nút code sẽ chạy và bạn thu được 1 file PDF có tên và đ.dẫn như đã nói trên.
Chúc bạn thành công.
 
Không hiểu sao diễn đàn này không cho post file nên nên tôi không làm thế nào để giúp bạn 1 cách căn kẽ hơn.
thôi thì sơ bộ thế này nhé:
Bước 1:đây là bước để lấy vùng dữ liệu của excel mà sau này sẽ là file PDF.
Bước 2:
Ở H1: là đường dẫn lưu file PDF mới được tạo. ví dụ là "C:\User\admin\Download\File PDF\"
Ở H2: là tên Folder con trong folder File PDF (ở H1) ví dụ "PX-Thang 3" (riêng chỗ H2 này sẽ có công thức được lấy tư E3. H2="PX-Thang " & Month(E3))
Ở H3: là tên file PDF sẽđươợcc tạo khi bạn chạy code. Ví dụ: tên file sau khi chạy code sẽ là "PX-ngày..." .ChỗH3 cũng được làm bằng công thức : H3="PX-ngay"& Day(E3).
Như vây là khi bạn thay đổi ngày tại E3 và chạy code thi ta sẽ thu đượcc 1 file PDF mới Có tên và đường dẫn đầy đủ là:
"C:\User\admin\Download\File PDF\PX-Thang 3\PX-ngay ....."
. Cách làm cụ thể.
1.Mở file Excel nên. Nhấn Alt+F11 sẽ hiện ra 1 cửa sổ(cửa sổ VBE)\ vào thẻ Insert\vào thẻ module và chép mã ở bài #2 vào.Thoát ra khỏi cửa sổ VBE
2.trở lại màn hình Excel . bạn vào thẻ Insert\chọn IIIlutrations\chọn 1 Shape và vẽ trên bảng tính. Phải chuột trên Shape vừa vẽ Chọn Assign Macro.
Từ bây giờ : bạn nhấn (click) vào nút code sẽ chạy và bạn thu được 1 file PDF có tên và đ.dẫn như đã nói trên.
Chúc bạn thành công.
Cảm ơn bạn rất nhiều nhé. Bạn cho mình Email mình gửi file mẫu nhờ bạn giúp mình với. Thanks
 
Top