Lấy thông tin user từ ID nhân viên

Một số công ty tích hợp mã nhân viên vào địa chỉ mail.
Chẳng hạn nhập VIN8966 sau đó ấn ctr + K là ra địa chỉ mail trên outlook.
Vậy làm thế nào để lấy thông tin của nhân viên có mã VIN8966 trên VBA Excel?
Mã:
Private Function takelastname(vin As String) As String
  Dim MyApp As Object
  Dim MyMail As Object
  Dim MyRecipient As Object
  Dim Recipient As Object
  Dim temp As String
  
  Set MyApp = CreateObject("Outlook.Application")
  Set MyMail = MyApp.CreateItem(MailItem)
  Set Recipient = MyMail.Recipients.Add(vin)
  Set MyRecipient = MyMail.Recipients.Add(Recipient)
  
  Set MyApp = CreateObject("Outlook.Application")
  Set MyMail = MyApp.CreateItem(MailItem)
  Set Recipient = MyMail.Recipients.Add(vin)
  Set MyRecipient = MyMail.Recipients.Add(Recipient)

  On Error GoTo thoat
  takelastname = ""
 
  takelastname = MyRecipient.AddressEntry.GetExchangeUser.LastName
thoat:
  
  Set Recipient = Nothing
  Set MyRecipient = Nothing
  Set MyMail = Nothing
  Set MyApp = Nothing
 
End Function
 
Top