Lấy giọng đọc AI

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Mình đang dùng trang này để lấy giọng đọc, cũng như có thể download audio về.
Ai có cách khác thì giới thiệu nhé.
 

phuongnamhp92

Yêu THVBA
Xin chia sẻ với các bạn cách làm của tôi:
1. Thêm thư viện JsonConverter, tải từ github

2. Tạo 1 Zalo API (bản miễn phí có nhiều giới hạn)

3. Code để tải tệp âm thanh phát phát âm thanh
<Lưu ý thay thế API key >
Mã:
'Import Microsoft scripting runtime
#If VBA7 And Win64 Then
  Declare PtrSafe Function apiPlaySound Lib "winmm.dll" Alias "PlaySoundA" _
               (ByVal lpszSoundName As String, ByVal hModule As LongPtr, ByVal dwFlags As Long) As Long
#Else
  Declare Function apiPlaySound Lib "winmm.dll" Alias "PlaySoundA" _
           (ByVal lpszSoundName As String, ByVal hModule As Long, ByVal dwFlags As Long) As Long
#End If

#If VBA7 Then
  Private Declare PtrSafe Function URLDownloadToFile Lib "URLMON" _
                   Alias "URLDownloadToFileA" (ByVal pCaller As LongPtr, _
                                 ByVal szURL As String, ByVal szFileName As String, _
                                 ByVal dwReserved As LongPtr, ByVal lpfnCB As LongPtr) As Long
#Else
  Private Declare Function URLDownloadToFile Lib "URLMON" _
               Alias "URLDownloadToFileA" (ByVal pCaller As Long, _
                             ByVal szURL As String, ByVal szFileName As String, _
                             ByVal dwReserved As Long, ByVal lpfnCB As Long) As Long
#End If

Public Sub Text_to_Audio()
  Dim input_text As String
  input_text = "Xin chao, toi ten la Nam"
  ConvertTextToSpeech input_text
End Sub

Private Sub ConvertTextToSpeech(input_text As String)
  Dim endpoint As String
  endpoint = "https://api.zalo.ai/v1/tts/synthesize"
  Dim api_key As String
  api_key = "API Key của bạn"

  Dim speaker_id As Integer
  speaker_id = 1
  Dim speed As Double
  speed = 0.8
  Dim quality As Integer
  quality = 0
  Dim encode_type As Integer
  encode_type = 0
  
  'Gửi yêu cầu tới API
  Dim xmlhttp As Object
  Set xmlhttp = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
  xmlhttp.Open "POST", endpoint, False
  xmlhttp.SetRequestHeader "Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"
  xmlhttp.SetRequestHeader "apikey", api_key
  xmlhttp.send "input=" & input_text & "&speaker_id=" & speaker_id & "&speed=" & speed & "&quality=" & quality & "&encode_type=" & encode_type
  
  'Xử lý kết quả trả về
  Dim response_text As String
  response_text = xmlhttp.responseText
  Set Json = JsonConverter.ParseJson(response_text)
  Dim audioURL As String
  audioURL = Json("data")("url")
  Dim saveAsPath As String: saveAsPath = "D:\test.wav"
   

  Dim IO As New FileSystemObject
Begin:
  DownloadAudioFile audioURL, saveAsPath
  Do While IO.FileExists(saveAsPath) = False
    GoTo Begin
  Loop
   
  PlayWindowsSound saveAsPath
  Kill saveAsPath
End Sub

Private Sub PlayWindowsSound(SoundFile As String)
  Const SND_FILENAME As Long = &H20000
  apiPlaySound SoundFile, 0, SND_FILENAME
End Sub

Private Sub DownloadAudioFile(audioURL As String, saveAsPath As String)
  URLDownloadToFile 0, audioURL, saveAsPath, 0, 0
End Sub
 
Top