Khai báo các hàm API trong 64 Bit Office

Nếu bạn phát triển mã VBA cho nhiều phiên bản Office, bạn có thể phải đối mặt với một thách thức: đảm bảo mã của bạn hoạt động trên cả hai nền tảng 32 bit và 64 bit. Bài viết giúp mọi người tham khảo cú pháp thích hợp cho câu lệnh khai báo API của mình trong Office VBA.
Một số khai báo thường dùng
DrawMenuBar
#If VBA7 Then
Private Declare PtrSafe Function DrawMenuBar Lib "user32" (ByVal hWnd As LongPtr) As Long
#Else
Private Declare Function DrawMenuBar Lib "user32" (ByVal hWnd As Long) As Long
#End If
FindWindow
#If VBA7 Then
Private Declare PtrSafe Function FindWindow Lib "USER32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As LongPtr
#Else
Private Declare Function FindWindow Lib "USER32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
#End If
FindWindowEx
#If VBA7 Then
Private Declare PtrSafe Function FindWindowEx Lib "USER32" _
Alias "FindWindowExA" (ByVal hWnd1 As LongPtr, ByVal hWnd2 As LongPtr, _
ByVal lpsz1 As String, ByVal lpsz2 As String) As LongPtr
#Else
Private Declare Function FindWindowEx Lib "USER32" _
Alias "FindWindowExA" (ByVal hWnd1 As Long, ByVal hWnd2 As Long, _
ByVal lpsz1 As String, ByVal lpsz2 As String) As Long
#End If
GdipCreateBitmapFromFile
#If VBA7 Then
Private Declare PtrSafe Function GdipCreateBitmapFromFile Lib "GDIPlus" (ByVal filename As LongPtr, bitmap As LongPtr) As LongPtr
#Else
Private Declare Function GdipCreateBitmapFromFile Lib "GDIPlus" (ByVal filename As Long, bitmap As Long) As Long
#End If
SendMessage
#If VBA7 Then
Private Declare PtrSafe Function SendMessageA Lib "user32" (ByVal hWnd As LongPtr, ByVal wMsg As Long, _
ByVal wParam As LongPtr, lParam As Any) As LongPtr
#Else
Private Declare Function SendMessageA Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal wMsg As Long, _
ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
#End If
SetActiveWindow
#If VBA7 Then
Private Declare PtrSafe Function SetActiveWindow Lib "user32.dll" (ByVal hWnd As LongPtr) As LongPtr
#Else
Private Declare Function SetActiveWindow Lib "user32.dll" (ByVal hWnd As Long) As Long
#End If
Nội dung bài viết quá dài hơn 20000 kí tự nên bản dịc tiếng Việt không up vào đây đươc, anh chị em tra cứu theo link:
 
Sửa lần cuối:
Top