Insert nhiều dòng dữ liệu Database(Excel) sử dụng (SQL) ADODB

Chào mọi người.!

Hiện tại mình đang học và tập làm 1 Form nhiều liệu để người dùng nhập và ghi dữ liệu vào Database không cần mở File sử dụng Database Excel. → Database hiện tại mình dùng chung tại 1 File Excel cho tiện hỏi đáp.

Câu hỏi: Insert tất cả dữ liệu tại Sheet Truy vấn sang sheet Database sử dụng ADODB (SQL)


Link kèm bao gồm File mẫu và code đã thực thi. Nhờ các anh chị khai sáng và ví dụ mẫu giúp.

Cảm ơn mọi người
 

riotocxoan

Yêu THVBA
@Huỳnh Ngọc Lịnh Bạn tham khảo sử dụng vòng lặp nha.

Mã:
Sub SQL_Insert_DB()
  
  Call conn_dB 'Goi Sub conn_db
  
  'Buoc 5: Cho du lieu vao noi chua du lieu va loc du lieu theo dieu kien
  
  'Minh doi ten sheet thanh TruyVan
  Dim sh As Worksheet
  Set sh = ThisWorkbook.Sheets("TruyVan")

  Dim i As Long
  i = 6 'Theo du lieu cua ban bat dau tu dong thu 6
  
  'Su dung vong lap chay cho den dong khong con du lieu
  Do While Not IsEmpty(sh.Cells(i, 2))
  'cap nhat tung dong cau lenh
    sql = "INSERT INTO [Database$] " & _
      "(Rep_Time,uid,machine,BarcodeNo,Lot,WH_ID)" & _
      " Values ('" & _
     sh.Cells(i, 2) & "','" & sh.Cells(i, 3) & "','" & sh.Cells(i, 4) & "','" & sh.Cells(i, 5) & "','" & sh.Cells(i, 6) & "','" & sh.Cells(i, 7) & "')"

   'thuc thi cau lenh sql
  conn.Execute sql
    i = i + 1
  Loop

  
  Call close_dB 'Goi Sub close_db
  
  Call SQL_Get_DB 'Cap nhat xem toan bo du lieu
  
End Sub
 
Sửa lần cuối:
Top