Hướng dẫn convert PDF ra ảnh

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Mình có file pdf là các file ảnh, mong muốn convert ra ảnh gif hoặc ảnh png có nền trong suốt.
1. Download imagemagick và tiến hành cài đặt
Mã:
https://imagemagick.org/script/download.php
2. Download ghostscript và tiến hành cài đặt
Mã:
https://www.ghostscript.com/download/gsdnld.html
Giả sử file icon.pdf của mình đang để trong thư mục này:
Mã:
C:\Users\user\Desktop\TEST
Mở cmd, gõ lệnh :
Mã:
cd C:\Users\user\Desktop\TEST
mục đích di chuyển con trỏ về thư mục chứa file pdf.
Cấu trúc lệnh chuyển ảnh như sau:
Mã:
magick -density 300 -delay 10 tenfile.pdf tenfile.gif
magick -density 300 tenfile.pdf tenfile.png
Lần này mình muốn chuyển sang ảnh png (nền trong suốt) nên mình chạy lệnh như sau:
Mã:
magick -density 300 icon.pdf 1.png
Chương trình tự động đánh số tạo ra 21 bức ảnh ứng với 21 trang pdf.
Video hướng dẫn:
Bạn cần đăng nhập để thấy đa phương tiện
 

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Code tex để tạo pdf mỗi trang là một ảnh :
Mã:
\documentclass[tikz,border=1mm]{standalone}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{mathrsfs,amsmath,amssymb}
\usetikzlibrary{calc,patterns}
\tikzset{cham/.style={circle,fill=blue,inner sep=1pt}}
\begin{document}
\begin{tikzpicture}[blue,thick,>=stealth,line join=round,font=\footnotesize,scale=1]
    code tikz 1
\end{tikzpicture}

\begin{tikzpicture}[blue,thick,>=stealth,line join=round,font=\footnotesize,scale=1]
    code tikz 2
\end{tikzpicture}
\end{document}
 
Top