Học qua các ví dụ: Ví dụ số 01 Làm quen với thẻ Label

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Mục đích chúng ta muốn tạo giao diện như thế này:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


1.Các bạn tạo file excel mới đặt tên là:「0914_AM.xlsm」.
2.Mở phần mềm Custom UI Editor , chọn mở file 「0914_AM.xlsm」và dán mã XML dưới đây vào:

XML:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2009/07/customui">
 <ribbon startFromScratch="false">
  <tabs>
   <tab id="Tab1" label="tuhocvba.net">
    <group id="Group1" label="Sample group">
     <labelControl id="LabelControl1" label="First" />
    </group>
   </tab>
  </tabs>
 </ribbon>
</customUI>
Vi deo thuyết minh:
Bạn cần đăng nhập để thấy đa phương tiện
File download:
Nguồn tham khảo:
 
Top