Hiển thị phần trăm bar

Giả sử tôi có doanh thu các cửa hàng như sau
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Select vào B1 tới B4 rồi làm như sau
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm
 
Top