Bỏ đường link tham chiếu Break All External Links In Your Excel Workbook

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Trong quá trình tạo graph, với số lượng bản ghi tầm cữ 8000 dòng dữ liệu, tôi nạp dữ liệu từ mảng vào đồ thị thì nó không hiển thị đầy đủ. Có những điểm tín hiệu rõ ràng ở mức trạng thái 1, nhưng trên đồ thị chỉ hiển thị mức trạng thái phổ biến 0.
Giải pháp của tôi khi đó là dán dữ liệu vào một file excel tạm, sauu đó gán vùng range cho đồ thị, tắt bỏ file excel tạm kia đi, đồ thị không bị ảnh hưởng
Tuy nhiên cách làm này dẫn tới việc File excel của chúng ta, thứ mà có đồ thì graph, file này đang chứa dữ liệu từ nguồn bên ngoài (file excel khác, file này đã mất, sau khi nháp xong thì chương trình đã đóng nó). Đồ thị như vậy không bị ảnh hưởng gì, thế nhưng khi mở file lên thì máy tính báo là nguồn dữ liệu mà file này đang sử dụng, hiện không còn tìm thấy nữa. Điều này gây khó chịu cho người dùng, nhất là những người không có nhiều kinh nghiệm, họ cảm thấy bất an lo lắng..
Vậy vấn đề đặt ra là làm sao xoác đường link tham chiếu này đi. Mục đích là để người dùng sau này mở file output không còn cảnh báo như trên.
Mã:
Sub BreakExternalLinks()
'PURPOSE: Breaks all external links that would show up in Excel's "Edit Links" Dialog Box
'SOURCE: www.TheSpreadsheetGuru.com/the-code-vault

Dim ExternalLinks As Variant
Dim x As Long
Dim BreakCounter As Long

'Create an Array of all External Links stored in Workbook
  ExternalLinks = ActiveWorkbook.LinkSources(Type:=xlLinkTypeExcelLinks)
  If IsEmpty(ExternalLinks) = True Then GoTo ReportResults

'Loop Through each External Link in ActiveWorkbook and Break it
  For x = 1 To UBound(ExternalLinks)
    ActiveWorkbook.BreakLink Name:=ExternalLinks(x), Type:=xlLinkTypeExcelLinks
    BreakCounter = BreakCounter + 1
  Next x

'Report to User how many External Links were Broken
ReportResults:
  MsgBox "External Links Broken: " & BreakCounter

End Sub
Nguồn tham khảo:
 
Top