Về tìm kiếm trong Word

thuthuy2000

Yêu THVBA
Các thầy và các anh chị giúp dùm em với.
Input ban đầu:
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Output mong muốn:
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh


Em không biết thay chữ Word thành gì.
Mã:
Sub replaceText()

With Selection.Find
  .Font.Bold = True
  With .Replacement
    .Text = "#Word#"
    .Font.Size = 24
    .Font.Underline = True
  End With
  .Execute Replace:=wdReplaceAll
End With

End Sub
 
D

Deleted member 208

Guest
Bạn thử xem thế này được không?
Mã:
Sub tuhocvba()
  With Selection.Find
    .Font.Bold = True
    .Format = True
  End With

  Do While Selection.Find.Execute
    Selection.Text = "#" & Selection.Text & "#"
  Loop
End Sub
 
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Bạn thử :
Mã:
Sub replaceText2()
  Dim mRng As Range

  Set mRng = ActiveDocument.Range
  With mRng.Find
    .Font.Bold = True
    Do While .Execute = True
      With mRng
        .Text = "#" & .Text & "#"
        .Font.Size = 24
        .Font.Underline = True
      End With
    Loop
  End With
End Sub
 
Top