Tổng hợp số lượng theo từng ký hiệu mã sản phẩm..!

CRV

SMod
Thành viên BQT
Đây là code mình đã chỉnh đến lần 4 do yêu cầu bạn đưa từ ban đầu không rõ ràng & đầy đủ.
Nếu còn vấn đề gì nữa cho chủ đề và vấn đề này của bạn thì bạn tự mình tìm hiểu rồi tự giải quyết nhé.
Bởi có thể các yêu cầu tiếp khác sẽ thay đổi lại toàn bộ cách làm như đập đi làm lại vậy.

Qua đây mình cũng cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đóng góp ủng hộ diễn đàn.
Mình rất khuyến khích học và hỏi nhiều ,nhưng không phải cứ đóng góp là có thể cùng một vấn đề ban đầu mà có thể viết bài khó hiểu và nhỏ giọt lắt nhắt... dẫn đến mãi chưa có sự kết thúc. Do đó bạn cần phải đưa trường hợp tổng quát nhất.
Nếu bạn có vấn đề gì khác thì có thể hỏi, nếu trong điều kiện khả năng thì mình sẽ cố giúp.

Dưới đây là code chỉnh lại lần 4:
Mã:
Option Explicit
Const CRV__ As String = "https://tuhocvba.net/"
Public Sub THVBA_CRV___4()
  '//Khai bao tham so
  Dim Dic As Object, sheet As Worksheet, cell As Range
  Dim data As Variant, result As Variant, ma As Variant, Key As Variant
  Dim i As Long, j As Long, k As Long, n As Long, r As Long
  Dim c As Integer, colMa As Integer, Tmr As Double
  Tmr = Timer()

  '// Xac dinh mang du lieu dau vao & kich thuoc mang ket qua dau ra
  Set sheet = ThisWorkbook.Worksheets("DL_N")
  If sheet.AutoFilterMode Then sheet.AutoFilterMode = False
  data = sheet.Range("C3").CurrentRegion.Value
  
  Set sheet = ThisWorkbook.Worksheets("T_H")
  If sheet.AutoFilterMode Then sheet.AutoFilterMode = False
  r = sheet.Cells(sheet.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
  c = sheet.Cells(3, sheet.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
  If (r < 4) Or (c < 3) Then Exit Sub
  
  '// Khoi tao Dictionary
  Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  Dic.CompareMode = vbTextCompare
  result = sheet.Range("A3:A" & r).Resize(, c).Value
  For j = 3 To c Step 3
    Key = result(1, j)
    If Not Dic.Exists(Key) And Len(Key) > 0 Then
      Dic.Add Key, j: sheet.Cells(4, j).Resize(10000).ClearContents
    End If
  Next j
  For i = 2 To UBound(result, 1)
    Key = result(i, 2)
    If Not Dic.Exists(Key) And Len(Key) > 0 Then Dic.Add Key, i
  Next i
  
  n = UBound(data, 2): colMa = 9
  '// Xu ly tong hop du lieu theo ma & phan loai ma
  For i = 2 To UBound(data, 1)
    For j = 1 To colMa
      If Len(data(i, j)) > 0 Then
        Key = data(i, j)
        If Dic.Exists(Key) Then
          r = Dic.Item(Key)
          For c = colMa + 1 To n
            Key = data(1, c)
            If Dic.Exists(Key) Then
              result(r, Dic.Item(Key)) = _
              result(r, Dic.Item(Key)) + data(i, c)
            End If
          Next c
        End If
      End If
    Next j
  Next i
  r = UBound(result, 1): c = UBound(result, 2)
  sheet.Range("A3").Resize(r, c).Value = result
  '//Thong bao ket thuc
  Tmr = WorksheetFunction.Round(Timer() - Tmr, 2)
  MsgBox "Done and success, " & vbNewLine & "processing time is: " & Tmr & " seconds.", _
    vbInformation + vbOKOnly, CRV__
End Sub
 

shnhatha

Yêu THVBA
Đây là code mình đã chỉnh đến lần 4 do yêu cầu bạn đưa từ ban đầu không rõ ràng & đầy đủ.
Nếu còn vấn đề gì nữa cho chủ đề và vấn đề này của bạn thì bạn tự mình tìm hiểu rồi tự giải quyết nhé.
Bởi có thể các yêu cầu tiếp khác sẽ thay đổi lại toàn bộ cách làm như đập đi làm lại vậy.

Qua đây mình cũng cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đóng góp ủng hộ diễn đàn.
Nhưng không phải cứ đóng góp là có thể viết bài khó hiểu và nhỏ giọt lắt nhắt.
Nếu bạn có vấn đề gì khác thì có thể hỏi, nếu trong điều kiện khả năng thì mình sẽ cố giúp.

Dưới đây là code chỉnh lại lần 4:
Mã:
Option Explicit
Const CRV__ As String = "https://tuhocvba.net/"
Public Sub THVBA_CRV___4()
  '//Khai bao tham so
  Dim Dic As Object, sheet As Worksheet, cell As Range
  Dim data As Variant, result As Variant, ma As Variant, Key As Variant
  Dim i As Long, j As Long, k As Long, n As Long, r As Long
  Dim c As Integer, colMa As Integer, Tmr As Double
  Tmr = Timer()

  '// Xac dinh mang du lieu dau vao & kich thuoc mang ket qua dau ra
  Set sheet = ThisWorkbook.Worksheets("DL_N")
  If sheet.AutoFilterMode Then sheet.AutoFilterMode = False
  data = sheet.Range("C3").CurrentRegion.Value
  
  Set sheet = ThisWorkbook.Worksheets("T_H")
  If sheet.AutoFilterMode Then sheet.AutoFilterMode = False
  r = sheet.Cells(sheet.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
  c = sheet.Cells(3, sheet.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
  If (r < 4) Or (c < 3) Then Exit Sub
  
  '// Khoi tao Dictionary
  Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  Dic.CompareMode = vbTextCompare
  result = sheet.Range("A3:A" & r).Resize(, c).Value
  For j = 3 To c Step 3
    Key = result(1, j)
    If Not Dic.Exists(Key) And Len(Key) > 0 Then
      Dic.Add Key, j: sheet.Cells(4, j).Resize(10000).ClearContents
    End If
  Next j
  For i = 2 To UBound(result, 1)
    Key = result(i, 2)
    If Not Dic.Exists(Key) And Len(Key) > 0 Then Dic.Add Key, i
  Next i
  
  n = UBound(data, 2): colMa = 9
  '// Xu ly tong hop du lieu theo ma & phan loai ma
  For i = 2 To UBound(data, 1)
    For j = 1 To colMa
      If Len(data(i, j)) > 0 Then
        Key = data(i, j)
        If Dic.Exists(Key) Then
          r = Dic.Item(Key)
          For c = colMa + 1 To n
            Key = data(1, c)
            If Dic.Exists(Key) Then
              result(r, Dic.Item(Key)) = _
              result(r, Dic.Item(Key)) + data(i, c)
            End If
          Next c
        End If
      End If
    Next j
  Next i
  r = UBound(result, 1): c = UBound(result, 2)
  sheet.Range("A3").Resize(r, c).Value = result
  '//Thong bao ket thuc
  Tmr = WorksheetFunction.Round(Timer() - Tmr, 2)
  MsgBox "Done and success, " & vbNewLine & "processing time is: " & Tmr & " seconds.", _
    vbInformation + vbOKOnly, CRV__
End Sub
Thực sự kg phải như bạn nghĩ bởi sự trả công gì đó ...Lý do mình kg chuyên nghiệp chỉ học mót từng chút một nên có nhiều thắc mắc chưa thể tự giải quyết ..Mình cũng hiểu chỉ cần sự tận tình trong việc trả lời của bạn đã hơn nhiều những gì mình bỏ ra..Mong thông cảm .!
 
Thực sự kg phải như bạn nghĩ bởi sự trả công gì đó ...Lý do mình kg chuyên nghiệp chỉ học mót từng chút một nên có nhiều thắc mắc chưa thể tự giải quyết ..Mình cũng hiểu chỉ cần sự tận tình trong việc trả lời của bạn đã hơn nhiều những gì mình bỏ ra..Mong thông cảm .!
Mình đồng quan điểm với smod ở trên . Còn nếu bạn muốn tham khảo code của mình có thể sửa code như sau
Sau khi chạy code của smod trên nữa. sao thấy ra kết quả khác nhau là sao ta
Mã:
Option Explicit

Sub ABC()
  Dim Dic As Object, Arr(), sArr(), Res(), i&, Key$, j&, Tmp$
  Dim S, r&, sR&, iC&, Tmr As Double
  Tmr = Timer()
  Application.ScreenUpdating = 0
  Set Dic = CreateObject("Scripting.dictionary")
  With Sheets("DL_N")
    Arr = .Range("C3").CurrentRegion.Value
    For j = 1 To UBound(Arr, 2)
      If j < 10 Then
        For i = 2 To UBound(Arr)
          If Arr(i, j) <> Empty Then
            Key = Arr(i, j)
            Dic(Key) = Dic(Key) & "," & i
          End If
        Next
      Else
        Dic.Add Arr(1, j), j
      End If
    Next
  End With
  With Sheets("T_H")
    iC = .Cells(3, Columns.Count).End(1).Column - 2
    sArr = .Range("A3").Resize(.Range("B" & Rows.Count).End(3).Row - 2, iC + 2).Value
    For j = 3 To iC Step 3
      ReDim Res(1 To UBound(sArr) - 1, 1 To 1)
      If Dic.Exists(sArr(1, j)) = True Then
        For i = 2 To UBound(sArr)
          Key = sArr(i, 2)
          If Dic.Exists(Key) = True Then
            S = Split(Dic.Item(Key), ",")
            For r = 1 To UBound(S)
              Res(i - 1, 1) = Res(i - 1, 1) + Arr(S(r), Dic(sArr(1, j)))
            Next
          End If
        Next
        .Cells(4, j).Resize(UBound(sArr) - 1).Value = Res
      Else
        .Cells(4, j).Resize(UBound(sArr) - 1).ClearContents
      End If
    Next
  End With
  Application.ScreenUpdating = 1
  MsgBox "Hoàn thành: " & Timer() - Tmr
End Sub
 

shnhatha

Yêu THVBA
Mình đồng quan điểm với smod ở trên . Còn nếu bạn muốn tham khảo code của mình có thể sửa code như sau
Sau khi chạy code của smod trên nữa. sao thấy ra kết quả khác nhau là sao ta
Mã:
Option Explicit

Sub ABC()
  Dim Dic As Object, Arr(), sArr(), Res(), i&, Key$, j&, Tmp$
  Dim S, r&, sR&, iC&, Tmr As Double
  Tmr = Timer()
  Application.ScreenUpdating = 0
  Set Dic = CreateObject("Scripting.dictionary")
  With Sheets("DL_N")
    Arr = .Range("C3").CurrentRegion.Value
    For j = 1 To UBound(Arr, 2)
      If j < 10 Then
        For i = 2 To UBound(Arr)
          If Arr(i, j) <> Empty Then
            Key = Arr(i, j)
            Dic(Key) = Dic(Key) & "," & i
          End If
        Next
      Else
        Dic.Add Arr(1, j), j
      End If
    Next
  End With
  With Sheets("T_H")
    iC = .Cells(3, Columns.Count).End(1).Column - 2
    sArr = .Range("A3").Resize(.Range("B" & Rows.Count).End(3).Row - 2, iC + 2).Value
    For j = 3 To iC Step 3
      ReDim Res(1 To UBound(sArr) - 1, 1 To 1)
      If Dic.Exists(sArr(1, j)) = True Then
        For i = 2 To UBound(sArr)
          Key = sArr(i, 2)
          If Dic.Exists(Key) = True Then
            S = Split(Dic.Item(Key), ",")
            For r = 1 To UBound(S)
              Res(i - 1, 1) = Res(i - 1, 1) + Arr(S(r), Dic(sArr(1, j)))
            Next
          End If
        Next
        .Cells(4, j).Resize(UBound(sArr) - 1).Value = Res
      Else
        .Cells(4, j).Resize(UBound(sArr) - 1).ClearContents
      End If
    Next
  End With
  Application.ScreenUpdating = 1
  MsgBox "Hoàn thành: " & Timer() - Tmr
End Sub
Xin cảm ơn ..!Những nội dung chủ đề sau mình sẽ rút kinh nghiệm rõ ràng hơn..
Về vấn đề bạn @CRV nhắc nhở mình ghi nhận, quả thực mình không có ý muốn dai dẳng nhờ thay đổi code thế này thế khác..chỉ là trong quá trình chạy thử khi mình xóa bỏ mã sản phẩm tại cột B thì code vẫn cho ra kết qua tại dòng đó với code của bạn khi mình sửa đổi cũng thế..! (Hiện giờ code của 2 bạn đã rất tốt).
Một lần nữa thành thật cảm ơn và mong hai bạn thông cảm ..!
 
 • Love
Reactions: CRV
Top