Tạo lệnh mới newcommand trong Tex

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Để đơn giản cho những lệnh lặp đi lặp lại nhiều lần, chúng ta có thể định nghĩa lệnh mới bằng newcommand trong Tex.
Cấu trúc:
CSS:
\newcommand{New Command Name}[Number of Arguments]{Definition}
Trong đó New Command Name : Là tên lệnh mà chúng ta định nghĩa.
Number of Arguments : Số lượng đối số.
Khi lệnh trên được gọi thì nó sẽ ghi đè lên nội dung Definition .
Ví dụ:
\newcommand{\Letter}[2]{#1 là bố của #2 .}
Bây giờ trên file Tex nếu ta viết:
CSS:
\Letter{Alice}{Bob}
Kết quả sẽ là:
Alice là bố của Bod.
Còn nữa.
Tham khảo và dịch từ:
 
Top