[Hỏi Python]Vòng lặp for trong Dictionary

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Lệnh sau không chạy:
Python:
a_dict = {'color': 'blue', 'fruit': 'apple', 'pet': 'dog'}
for key, val in a_dict.items():
    print(key)
    print(val)
Lệnh sau thì chạy:
Python:
a_dict = {'color': 'blue', 'fruit': 'apple', 'pet': 'dog'}
for key, val in a_dict.items():
    print(key,val)
Ai biết xin chỉ cho mình lý do.
 

NhanSu

SMod
Thành viên BQT
Vẫn chạy bình thường mà tuhocvba, chỉ khác là cách 1 thì key và value trên 2 dòng khác nhau còn cách 2 trên cùng dòng.
 
Top