Graph

B

bvtvba

Guest
Biểu đồ gấp khúc
1. Tạo biểu đồ gấp khúc

Bạn khoanh chuột vào vùng A1 : F4 và chạy đoạn code sau :
Mã:
Sub Sample()
  ActiveSheet.Shapes.AddChart.Chart.ChartType = xlLine
End Sub
Kết quả :
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Thuộc tính ChartType có thể làm thay đổi kiểu biểu đồ, bạn tham khảo ở đây:
Nguồn :
Mã:
http://officetanaka.net/excel/vba/graph/12.htm
 
T

thanhphong

Guest
Biểu đồ gấp khúc
2. Điều chỉnh độ dày cho đường trong đồ thị

Để điều chỉnh độ dày cho đường trong đồ thị ta sẽ tác động vào thuộc tính Weight .
Mã:
Sub Sample()
  ActiveSheet.ChartObjects(1).Chart.SeriesCollection(1).Format.Line.Weight = 6
End Sub
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Series Object có thuộc tính Format mà giá trị trả về là ChartFormat.
ChartFormat Object mà ở đây ta có thể tô màu : FillFormat, SoftEdgeFormat,... thông qua việc truy vấn tới định dạng Series Object.
Thuộc tính Line của ChartFormat Object trả về giá trị là LineFormat Object.
LineFormat Object có các thuộc tính để điều chỉnh màu sắc cũng như kiểu dáng của đường. Thuộc tính Wight để điều chỉnh độ dày mỏng của đường.

Ở ví dụ dưới đây, ta sẽ can thiệp điều chỉnh vào tất cả các đường có trong đồ thị :
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Mã:
Sub Sample()
  Dim i As Long
  With ActiveSheet.ChartObjects(1).Chart.SeriesCollection
    For i = 1 To .Count
      .Item(i).Format.Line.Weight = 6
    Next i
  End With
End Sub
 
Top