Dùng hàm INDIRECT tham chiếu đến sheets của file khác

Phanngoc

Yêu THVBA
Em muốn dùng hàm INDIRECT
= [Chua du lieu.xlsx]T1'!$A$1
Anh nào biêt chỉ em với
Em cảm ơn
 
Top