Đổi tên File excel có dấu Tiếng Việt

linhlbk

Thành viên mới
Chào Mọi người. Mình đang tìm hiểu vấn đề: Đổi tên file excel có dấu tiếng việt thành không dấu.
Input (file excel): Nguyễn Thị B.xlsx, Lệ Văn Vẻ.xlsx
Output (file đã rename): Nguyen Thi B.xlsx, Le Van Ve.xlsx
Để có đầu ra dùng hàm bỏ dấu tiếng viết (gg đã có)
Để thực hiện đổi tên dùng hàm:
Mã:
Name "Đường dẫn - tên file cũ" as "Đường dẫn - tên file mới"
Tuy nhiên khi tên File mà tiếng việt phức tạp, Code sẽ chuyển tên file thành: Nguy??n Th? B.xlsx, L? V??n V??.xlsx và không thể đổi tên được.
Đã thử với FSO và không thành công.
Bạn bè gần xa ai có cao kiến gì xin đóng góp giúp.
Xin cảm ơn.
P/s: bỏ qua trường hợp mở file và Save As.
 

Ngày Mới

SMod
Thành viên BQT
Chưa rõ trường hợp phức tạp của bạn là phức tạp đến thế nào. Nhưng tôi áp dụng code như bên dưới thì vẫn đổi tên file bình thường.
Tên file trước khi đổi: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam.xlsm
Ten file sau khi đổi: Cong hoa xa hoi chu nghia viet nam.xlsm

Code Function (Sưu tầm Google)
Mã:
Function UnVietnamese(Text As String) As String
 Dim AsciiDict As Object
 Set AsciiDict = CreateObject("scripting.dictionary")
 AsciiDict(192) = "A"
 AsciiDict(193) = "A"
 AsciiDict(194) = "A"
 AsciiDict(195) = "A"
 AsciiDict(196) = "A"
 AsciiDict(197) = "A"
 AsciiDict(199) = "C"
 AsciiDict(200) = "E"
 AsciiDict(201) = "E"
 AsciiDict(202) = "E"
 AsciiDict(203) = "E"
 AsciiDict(204) = "I"
 AsciiDict(205) = "I"
 AsciiDict(206) = "I"
 AsciiDict(207) = "I"
 AsciiDict(208) = "D"
 AsciiDict(209) = "N"
 AsciiDict(210) = "O"
 AsciiDict(211) = "O"
 AsciiDict(212) = "O"
 AsciiDict(213) = "O"
 AsciiDict(214) = "O"
 AsciiDict(217) = "U"
 AsciiDict(218) = "U"
 AsciiDict(219) = "U"
 AsciiDict(220) = "U"
 AsciiDict(221) = "Y"
 AsciiDict(224) = "a"
 AsciiDict(225) = "a"
 AsciiDict(226) = "a"
 AsciiDict(227) = "a"
 AsciiDict(228) = "a"
 AsciiDict(229) = "a"
 AsciiDict(231) = "c"
 AsciiDict(232) = "e"
 AsciiDict(233) = "e"
 AsciiDict(234) = "e"
 AsciiDict(235) = "e"
 AsciiDict(236) = "i"
 AsciiDict(237) = "i"
 AsciiDict(238) = "i"
 AsciiDict(239) = "i"
 AsciiDict(240) = "d"
 AsciiDict(241) = "n"
 AsciiDict(242) = "o"
 AsciiDict(243) = "o"
 AsciiDict(244) = "o"
 AsciiDict(245) = "o"
 AsciiDict(246) = "o"
 AsciiDict(249) = "u"
 AsciiDict(250) = "u"
 AsciiDict(251) = "u"
 AsciiDict(252) = "u"
 AsciiDict(253) = "y"
 AsciiDict(255) = "y"
 AsciiDict(352) = "S"
 AsciiDict(353) = "s"
 AsciiDict(376) = "Y"
 AsciiDict(381) = "Z"
 AsciiDict(382) = "z"
 AsciiDict(258) = "A"
 AsciiDict(259) = "a"
 AsciiDict(272) = "D"
 AsciiDict(273) = "d"
 AsciiDict(296) = "I"
 AsciiDict(297) = "i"
 AsciiDict(360) = "U"
 AsciiDict(361) = "u"
 AsciiDict(416) = "O"
 AsciiDict(417) = "o"
 AsciiDict(431) = "U"
 AsciiDict(432) = "u"
 AsciiDict(7840) = "A"
 AsciiDict(7841) = "a"
 AsciiDict(7842) = "A"
 AsciiDict(7843) = "a"
 AsciiDict(7844) = "A"
 AsciiDict(7845) = "a"
 AsciiDict(7846) = "A"
 AsciiDict(7847) = "a"
 AsciiDict(7848) = "A"
 AsciiDict(7849) = "a"
 AsciiDict(7850) = "A"
 AsciiDict(7851) = "a"
 AsciiDict(7852) = "A"
 AsciiDict(7853) = "a"
 AsciiDict(7854) = "A"
 AsciiDict(7855) = "a"
 AsciiDict(7856) = "A"
 AsciiDict(7857) = "a"
 AsciiDict(7858) = "A"
 AsciiDict(7859) = "a"
 AsciiDict(7860) = "A"
 AsciiDict(7861) = "a"
 AsciiDict(7862) = "A"
 AsciiDict(7863) = "a"
 AsciiDict(7864) = "E"
 AsciiDict(7865) = "e"
 AsciiDict(7866) = "E"
 AsciiDict(7867) = "e"
 AsciiDict(7868) = "E"
 AsciiDict(7869) = "e"
 AsciiDict(7870) = "E"
 AsciiDict(7871) = "e"
 AsciiDict(7872) = "E"
 AsciiDict(7873) = "e"
 AsciiDict(7874) = "E"
 AsciiDict(7875) = "e"
 AsciiDict(7876) = "E"
 AsciiDict(7877) = "e"
 AsciiDict(7878) = "E"
 AsciiDict(7879) = "e"
 AsciiDict(7880) = "I"
 AsciiDict(7881) = "i"
 AsciiDict(7882) = "I"
 AsciiDict(7883) = "i"
 AsciiDict(7884) = "O"
 AsciiDict(7885) = "o"
 AsciiDict(7886) = "O"
 AsciiDict(7887) = "o"
 AsciiDict(7888) = "O"
 AsciiDict(7889) = "o"
 AsciiDict(7890) = "O"
 AsciiDict(7891) = "o"
 AsciiDict(7892) = "O"
 AsciiDict(7893) = "o"
 AsciiDict(7894) = "O"
 AsciiDict(7895) = "o"
 AsciiDict(7896) = "O"
 AsciiDict(7897) = "o"
 AsciiDict(7898) = "O"
 AsciiDict(7899) = "o"
 AsciiDict(7900) = "O"
 AsciiDict(7901) = "o"
 AsciiDict(7902) = "O"
 AsciiDict(7903) = "o"
 AsciiDict(7904) = "O"
 AsciiDict(7905) = "o"
 AsciiDict(7906) = "O"
 AsciiDict(7907) = "o"
 AsciiDict(7908) = "U"
 AsciiDict(7909) = "u"
 AsciiDict(7910) = "U"
 AsciiDict(7911) = "u"
 AsciiDict(7912) = "U"
 AsciiDict(7913) = "u"
 AsciiDict(7914) = "U"
 AsciiDict(7915) = "u"
 AsciiDict(7916) = "U"
 AsciiDict(7917) = "u"
 AsciiDict(7918) = "U"
 AsciiDict(7919) = "u"
 AsciiDict(7920) = "U"
 AsciiDict(7921) = "u"
 AsciiDict(7922) = "Y"
 AsciiDict(7923) = "y"
 AsciiDict(7924) = "Y"
 AsciiDict(7925) = "y"
 AsciiDict(7926) = "Y"
 AsciiDict(7927) = "y"
 AsciiDict(7928) = "Y"
 AsciiDict(7929) = "y"
 AsciiDict(8363) = "d"
 Text = Trim(Text)
 If Text = "" Then Exit Function
 Dim Char As String, _
  NormalizedText As String, _
  UnicodeCharCode As Long, _
  i As Long
 'Remove accent marks (diacritics) from text
 For i = 1 To Len(Text)
  Char = Mid(Text, i, 1)
  UnicodeCharCode = AscW(Char)
  If (UnicodeCharCode < 0) Then
   'See http://support.microsoft.com/kb/272138
   UnicodeCharCode = 65536 + UnicodeCharCode
  End If
  If AsciiDict.Exists(UnicodeCharCode) Then
   NormalizedText = NormalizedText & AsciiDict.Item(UnicodeCharCode)
  Else
   NormalizedText = NormalizedText & Char
  End If
 Next
 UnVietnamese = NormalizedText
End Function
Code xử lý vẫn với FSO
Mã:
Sub UnVietnameseFile()
Dim FSO As Object
Dim vPathF, vFathSave, vNameF, vNameSave As Variant
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

'//Input
vPathF = ThisWorkbook.Path & "\" & ThisWorkbook.Name
vFathSave = ThisWorkbook.Path

'//Process
vNameF = FSO.GetFile(vPathF).Name
vNameSave = UnVietnamese(CStr(vNameF))

'\\Output
FSO.GetFile(vPathF).Copy vFathSave & "\" & vNameSave

End Sub
Nhấn để tải file về
 

linhlbk

Thành viên mới
@Ngày Mới e áp dụng code trên thì là kiểu save 1 file mới và loại bỏ dấu TV.
Có p.án nào mà chỉ đổi tên file gốc không bác nhỉ
 

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Người ta đã giúp cái Function rồi, còn làm gì thì tự biến tấu.
Rename thì dùng FSO:
Chú ý file đang mở thì không rename được.
 
Top