Chuyển từ hàm excel sang code

thanhmap87

Yêu THVBA
Chào mọi người , em có hàm excel sau :
Sub tinhtonkhoPXK12()
If PXK.Range("B12").Value = "" Then
PXK.Range("I12").Value = ""
Else: PXK.Range("I12").Value = "=IFERROR(VLOOKUP(B12,DMHANGHOA,9,0)+SUMIFS(GHISO!P:p,GHISO!I:I,PXK!B12,GHISO!A:A,""<=""&$C$3,GHISO!G:G,""NK"")-SUMIFS(GHISO!P:p,GHISO!I:I,PXK!B12,GHISO!A:A,""<=""&$C$3,GHISO!G:G,""XK""),"""")"
PXK.Range("I12").Value = PXK.Range("I12").Value
End If
End Sub
Với PXK là phiếu xuất kho , GHISO là sheet dữ liệu xuất nhập , DMHANGHOA là fine name của list DMHH , Hàm này dùng tính tồn kho trước thời gian có giá trị ở ô C3 ghi trên phiếu PXK . Phiếu xuất kho của em tạo chỉ có khoảng 50 dòng nên em dùng vòng lặp i cho tiện viết code ngắn gọn , đỡ mất thời gian .

Đoạn code là

Sub tinhtonkhoPXK12()
Dim i as integer
for i = 12 to 50
If PXK.Range("B" & i ).Value = "" Then
PXK.Range("I" & i ).Value = ""
Else: PXK.Range("I" & i ).Value = "=IFERROR(VLOOKUP(PXK.Range("B" & i ).Value,DMHANGHOA,9,0)+SUMIFS(GHISO!P:p,GHISO!I:I,PXK.Range("B" & i ).Value,GHISO!A:A,""<=""&$C$3,GHISO!G:G,""NK"")-SUMIFS(GHISO!P:p,GHISO!I:I,PXK.Range("B" & i ).Value,GHISO!A:A,""<=""&$C$3,GHISO!G:G,""XK""),"""")"
PXK.Range("I12").Value = PXK.Range("I12").Value
End If
Next i
End Sub

Nhưng nó bắt lỗi . Sau đó em sửa lại :

Sub TK()

Dim i As Integer

For i = 12 To 50

If PXK.Cells(i, 2).Value = "" Then
PXK.Cells(i, 9).Value = ""
Else: PXK.Cells(i, 9).Value = "=IFERROR(VLOOKUP(PXK.Cells( i , 2 ),DMHANGHOA,9,0)+SUMIFS(GHISO!P:p,GHISO!I:I,PXK.Cells( i , 2 ),GHISO!A:A,""<=""&$C$3,GHISO!G:G,""NK"")-SUMIFS(GHISO!P:p,GHISO!I:I,PXK.Cells( i , 2 ),GHISO!A:A,""<=""&$C$3,GHISO!G:G,""XK""),"""")"
PXK.Cells(i, 9).Value = PXK.Cells(i, 9).Value
End If
Next i

End Sub

Về mặt ngữ pháp , thủ tục không sai nhưng không ra kết quả . Mong mọi người giúp đỡ
 

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Vi phạm qui định không sử dụng thẻ Code khi viết bài. Sau đây tôi tiến hành ban nick bạn trong 1 năm.
 
Top