Căn lề cho Word

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Vào Page Setup :
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Chỉnh lề ở tab Margins : Top, Bottom, Left, Right
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm
 
Record macro được đoạn code sau:
Mã:
Sub canle()
  Selection.WholeStory
  With ActiveDocument.Styles(wdStyleNormal).Font
    If .NameFarEast = .NameAscii Then
      .NameAscii = ""
    End If
    .NameFarEast = ""
  End With
  With ActiveDocument.PageSetup
    .LineNumbering.Active = False
    .Orientation = wdOrientPortrait
    .TopMargin = MillimetersToPoints(15)
    .BottomMargin = MillimetersToPoints(15)
    .LeftMargin = MillimetersToPoints(15)
    .RightMargin = MillimetersToPoints(15)
    .Gutter = MillimetersToPoints(0)
    .HeaderDistance = MillimetersToPoints(15)
    .FooterDistance = MillimetersToPoints(17.5)
    .PageWidth = MillimetersToPoints(210)
    .PageHeight = MillimetersToPoints(297)
    .FirstPageTray = wdPrinterDefaultBin
    .OtherPagesTray = wdPrinterDefaultBin
    .SectionStart = wdSectionNewPage
    .OddAndEvenPagesHeaderFooter = False
    .DifferentFirstPageHeaderFooter = False
    .VerticalAlignment = wdAlignVerticalTop
    .SuppressEndnotes = False
    .MirrorMargins = False
    .TwoPagesOnOne = False
    .BookFoldPrinting = False
    .BookFoldRevPrinting = False
    .BookFoldPrintingSheets = 1
    .GutterPos = wdGutterPosLeft
    .SectionDirection = wdSectionDirectionLtr
    .LayoutMode = wdLayoutModeLineGrid
  End With
End Sub
 

PTHhn

Yêu THVBA như điếu đổ
Tham khảo thông số của BTPro:
Mã:
'BT-Pro
Selection.WholeStory
  Selection.ParagraphFormat.TabStops.ClearAll
  With ActiveDocument.PageSetup
    .LineNumbering.Active = False
    .Orientation = wdOrientPortrait
    .TopMargin = CentimetersToPoints(1.5)
    .BottomMargin = CentimetersToPoints(1.5)
    .LeftMargin = CentimetersToPoints(1.5)
    .RightMargin = CentimetersToPoints(1)
    .Gutter = CentimetersToPoints(0)
    .HeaderDistance = CentimetersToPoints(0.6)
    .FooterDistance = CentimetersToPoints(0.6)
    .PageWidth = CentimetersToPoints(21)
    .PageHeight = CentimetersToPoints(29.7)
  End With
 
Top