Cách xuất pdf tự động lưu

quốc bình

Thành viên mới
A/C cho em hỏi, em có đoạn code bên dưới để xuất một vùng chọn sang PDF nhưng vòng lặp i chạy với số lớn mà mỗi lần chạy lại phải ngồi click save để lưu file, giờ em làm sao để nó tự lưu lại không cần ngồi click save nữa chứ làm tự động mà cứ ngồi click như thế cũng hơi mất thời gian. xin cảm ơn A/C nhiều!
Mã:
Sub PrintSelectionToPDF()
  Dim invoiceRng As Range
  Dim strfile As String
  Dim myfile As Variant
  Dim ws As Worksheet
  Set ws = ThisWorkbook.Sheets("BVLN")
  Set invoiceRng = Range("A1:M31")
  Application.EnableEvents = False
  For i = 1 To 100
    ws.Range("N1") = i
    strfile = "BienBan" & "_" & i & ".pdf"
    myfile = Application.GetSaveAsFilename(InitialFileName:=strfile, FileFilter:="PDF Files (*.pdf), *.pdf", Title:="Lua chon thu muc và tên file luu thành PDF")
    invoiceRng.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=myfile, Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
  Next
  Application.EnableEvents = True
End Sub
 

Binana

Thành viên
A/C cho em hỏi, em có đoạn code bên dưới để xuất một vùng chọn sang PDF nhưng vòng lặp i chạy với số lớn mà mỗi lần chạy lại phải ngồi click save để lưu file, giờ em làm sao để nó tự lưu lại không cần ngồi click save nữa chứ làm tự động mà cứ ngồi click như thế cũng hơi mất thời gian. xin cảm ơn A/C nhiều!
Anh muốn lưu vào đâu? Vào đường dẫn chứa workbook đang kích hoạt ạ? Có thể đính kèm file xem hình thù nó thế nào không ạ?
Hên xui
Mã:
Option Explicit
Sub PrintSelectionToPDF()
  Dim invoiceRng As Range, Link$, i&
  Dim strfile As String
  Dim myfile As Variant
  Dim ws As Worksheet
  Set ws = ThisWorkbook.Sheets("BVLN")
  Link = ThisWorkbook.Path & "\"
  Set invoiceRng = ws.Range("A1:M31")
  Application.EnableEvents = False
  For i = 1 To 100
    ws.Range("N1") = i
    strfile = "BienBan" & "_" & i & ".pdf"
    invoiceRng.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, _
        Filename:=Link & strfile, _
        Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, _
        IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
  Next
End Sub
 
Sửa lần cuối:

quốc bình

Thành viên mới
Anh muốn lưu vào đâu? Vào đường dẫn chứa workbook đang kích hoạt ạ? Có thể đính kèm file xem hình thù nó thế nào không ạ?
Hên xui
Mã:
Option Explicit
Sub PrintSelectionToPDF()
  Dim invoiceRng As Range, Link$, i&
  Dim strfile As String
  Dim myfile As Variant
  Dim ws As Worksheet
  Set ws = ThisWorkbook.Sheets("BVLN")
  Link = ThisWorkbook.Path & "\"
  Set invoiceRng = ws.Range("A1:M31")
  Application.EnableEvents = False
  For i = 1 To 100
    ws.Range("N1") = i
    strfile = "BienBan" & "_" & i & ".pdf"
    invoiceRng.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, _
        Filename:=Link & strfile, _
        Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, _
        IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
  Next
End Sub
Mình muốn chọn đường dẫn lưu file thì làm sao? giúp mình với. mình không biết cách đính kèm file nên để link:
 

Binana

Thành viên
Mình muốn chọn đường dẫn lưu file thì làm sao? giúp mình với. mình không biết cách đính kèm file nên để link:
sao e mở không được nhỉ? anh send file qua mail cho em nhé
 
Top